Hluk – úvodní informace

Z důvodu klimatických podmínek je dle metodického pokynu možné provádět hluková měření pouze v období od dubna do června a v září a v říjnu.

Metodický návod hlavního hygienika České republiky pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí ze dne 11. 12. 2001, Č.j. HEM-300-11.12.01-34065

Meteorologické podmínky musí být reprezentativní pro posuzovanou hlukovou expozici. Povrch silnic a železničních tratí musí být suchý, povrch země nesmí být pokryt sněhem nebo ledem, nesmí být ani zmrzlý ani nasáklý velkým množstvím vody a měření nesmí probíhat za podmínek teplotní inverze (např. v časných ranních hodinách), pokud tyto podmínky nejsou předmětem zkoumání. Rychlost proudícího vzduchu musí být měřena a uváděna v protokolu o měření. Při rychlosti větru větší než 5 m/s není měření přípustné, pokud se nejedná o speciální metody např. měření větrných elektráren a pod. Další meteorologické podmínky při měření hluku jsou stanoveny v ČSN ISO 1996-1 v odstavci 5.3 a v ČSN ISO 1996-3 v odstavci 4.2.5. Pro bližší zohlednění meteorologických podmínek se mohou použít postupy uvedené v příloze B. výše citovaného HEM.

Doba a délka měření

Základním předpokladem pro správné určení hladiny akustického tlaku je zvolení vhodné doby měření (v roce, měsíci, týdnu, dni a hodině) a délky měření (celého měření i měřicích intervalů). Doba měření se volí tak, aby odpovídala průměrné standardní situaci provozu zdroje hluku. POZNÁMKA: Neměří se nestandardní, nestabilní a přechodné jevy, pokud nejsou předmětem zkoumání.

Délka měření se volí tak, aby v jeho průběhu byly zachyceny všechny typické hlukové situace, které se v místě vyskytují. V případě stacionárních zdrojů hluku se měření pro denní dobu provádí tak, aby bylo možno stanovit výslednou hladinu pro osm nejhlučnějších hodin v jednom celku, pro noční dobu pro nejhlučnější hodinu.

Při měření hluku z dopravy na veřejných komunikacích se měření provádí tak, aby bylo možno stanovit výslednou hladinu pro celou denní dobu (16 hod.), resp. pro celou noční dobu (8 hod.). Pro stanovení konkrétní doby a délky měřicích intervalů lze použít metodiku měření hluku z dopravy (Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Příloha zpravodaje Ministerstva životního prostředí, č.3, březen 1996).). Přednostně se volí pracovní dny úterý až čtvrtek, měsíce duben až červen, září a říjen.