Vliv provozu TKB na kvalitu ovzduší

Cílem studie je vyhodnocení příspěvku provozu tunelového komplexu Blanka (TKB) na kvalitu ovzduší. Studie porovnává dopady uvedení této dopravní stavby na imisní zatížení v jejím okolí. Předkládané vyhodnocení je provedeno z pohledu čtyř znečišťujících látek, které jsou nejzávažnějšími polutanty produkovanými automobilovou dopravou. Jedná se o oxid dusičitý, suspendované částice PM10, suspendované částice PM2,5 a benzo[a]pyren.

V souladu se zadáním je vyhodnocení imisní situace provedeno pro vybrané lokality:

 • Oblast 1 – Střešovice: okolí portálu Malovanka a výdechu Nad Octárnou
 • Oblast 2 – Svatovítská: okolí Vítězného náměstí, Svatovítská, ul. Jugoslávských Partyzánů až Bubeneč, část ul. Evropská až po Hadovku
 • Oblast 3 – Letná: od Špejcharu po Veletržní ulici
 • Oblast 4 – Trója: okolí portálu Trója, ulice V Holešovičkách až Povltavská v Tróji
 • Oblast 5 – Smíchov: oblast vjezdu do Strahovského tunelu a tunelu Mrázovka až ke vjezdu do tunelu v ulici Radlická

Vyhodnocení příspěvku provozu tunelového komplexu Blanka na kvalitu ovzduší
Zpracovatel: ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o.
Datum publikování: 12.2018 | aktualizace 07.2019

V souladu se zadáním projektu byla provedena kalibrace modelových výpočtů na základě výsledků měření vlivu TKB na kvalitu ovzduší. Za tímto účelem byly zadavatelem poskytnuty tři zprávy z provedených měření, které byly podkladem pro uvedenou kalibraci. První etapa měření proběhla v roce 2015 před zprovozněním TKB, následující dvě etapy pak v roce 2016 po jeho otevření. Kalibrace byla provedena pro koncentrace NO2 a suspendovaných částic PM10. Výsledkem kalibrace pak byly upravené datové sestavy modelových výpočtů, na základě jejichž výsledků se mohlo provést modelování prostorového rozložení koncentrací znečišťujících látek v širším okolí celého hodnoceného záměru, a to v souladu s hodnotami naměřenými v rámci kontrolních měření.

Závěry studie

Z výsledků modelových výpočtů je zřejmé, že ve výchozím stavu bylo zaznamenáno překračování imisního limitu ve všech hodnocených lokalitách pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého a pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu.

Vlivem uvedení záměru do provozu bylo zaznamenáno obecně zvýšení koncentrací všech sledovaných znečišťujících látek v prostoru jednotlivých portálů tunelu, případně v okolí navazujících komunikací.

Na základě výsledků výpočtů pak byly identifikovány tzv. problémové lokality. Jejich definice byla provedena na základě následujících podmínek:

 • jedná se o lokality, v nichž došlo vlivem provozu TKB k nárůstu zátěže z podlimitního na nadlimitní,
 • nebo jde o lokality, v nichž byla úroveň znečištění ovzduší nad úrovní limitu již před zprovozněním TKB, ale vlivem realizace TKB došlo k dalšímu navýšení zátěže.

S odkazem na ustanovení § 12 zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší se vycházelo z hodnot průměrných ročních koncentrací jednotlivých znečišťujících látek.

Z vyhodnocení vyplývá, že vliv provozu TKB je spojen s překročením limitu nebo zvýšením nadlimitních koncentrací v následujících oblastech:

Pro suspendované částice PM10: jedná se o ulici V Holešovičkách a body v bezprostřední blízkosti portálů Malovanka a Troja. Není zasažena obytná zástavba.

Pro suspendované částice PM2,5: jedná se pouze o dva výpočtové body u portálů Malovanka a Troja, bez kontaktu s obytnou zástavbou.

Pro oxid dusičitý: jedná se o 5 lokalit:

 • okolí Nové Povltavské – není dotčena zástavba ani se žádná nenachází v blízkosti
 • okolí portálů po trase TKB – není přímo dotčena obytná zástavba, avšak v některých případech se překročení limitu obytné zástavbě poměrně významně přibližuje
 • okolí Patočkovy ulice v úseku přibližně od ul. Junácká po Malovanku, kde je dotčena nejbližší okrajová část obytných domů
 • okolí Patočkovy ulice v úseku mezi Malovankou a ul. Myslbekova, kde jsou dotčeny 4 bloky domů při této ulici
 • lokalita při Radlické ulici v místě napojení na tunel Mrázovka – není dotčena obytná zástavba

Pro benzo[a]pyren se jedná o následující území:

 • okolí Patočkovy ulice a širší okolí křižovatky Malovanka – dotčena je opět nejbližší okrajová část obytných domů při Patočkově ulici a domy v okolí Malovanky
 • okolí portálů po trase TKB – není přímo dotčena obytná zástavba, nachází se však v blízkosti
 • větší území v okolí ulic V Holešovičkách a Zenklova, kde je dotčena obytná zástavba
 • dvě oddělené lokality mimo trasu TKB, a to při ulicích Chotkova a Korunovační, kde dochází k okrajovému dotčení obytné zástavby

V rámci studie pak byla formulována opatření pro eliminaci překročení limitů v důsledku provozu TKB. Ta jsou rozdělena do dvou základních skupin, a to v závislosti na časovém horizontu možnosti jejich uplatnění. Jedná se o krátkodobá operativní opatření a dále dlouhodobější opatření (popřípadě podpůrná) směřující k celkovému snížení znečištění ovzduší z automobilové dopravy v Praze. Jednotlivá opatření jsou zaměřena zejména na koncentrace oxidu dusičitého a suspendovaných částic PM10, kteréžto látky se ukazují jako nejvíce problematické.

Výkresová část

Oxidy dusíku
Suspendované částice PM10
Suspendované částice PM2,5
Benzo[a]pyren