Metodika měření

 1. Úvodní stránka
 2. chevron_right
 3. Dopady projektu
 4. chevron_right
 5. Hluk
 6. chevron_right
 7. Metodika měření

Měření hluku bylo provedeno v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV).

Délka měřícího intervalu byla zvolena v souladu s požadavkem NV na stanovení LAeq pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, pro celou denní / noční dobu – LAeq, 16h / LAeq, 8h.

Mikrofon byl umístěn na stativu 2 m před fasádou přivrácenou ke zdroji dopravního hluku v úrovní oken obytných místností a orientován kolmo od fasády směrem ke zdroji hluku.

Při interpretaci výsledků se za nehodnotitelnou změnu považuje rozdíl středních hodnot určujícího ukazatele hluku pohybující se v intervalu 0,1 – 0,9 dB.

Vysvětlivky k tabulkám intenzit dopravy:

 • OA – osobní vozidla a motocykly
 • NA – lehká a střední nákladní vozidla
 • NS – těžká nákladní vozidla
 • BUS – autobusy