Imise

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Imise

Patočkova

Měření imisí v lokalitě Patočkova.

Malovanka

Měření imisí v lokalitě Malovanka.

Sibeliova

Měření imisí v lokalitě Sibeliova.

Svatovítská

Měření imisí v lokalitě Svatovítská.

Špejchar

Měření imisí v lokalitě Špejchar.

Nad Královskou oborou

Měření imisí v lokalitě Nad Královskou oborou.

Pelc-Tyrolka

Měření imisí v lokalitě Pelc-Tyrolka.

V Holešovičkách

Měření imisí v lokalitě V Holešovičkách.

Troja (Loděnice)

Měření imisí v lokalitě Troja.

Při přípravě projektu bylo navrženo vždy několik variant měřicích míst, finální byla určena OCP MHMP. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB) na kvalitu ovzduší. Měření kvality ovzduší bylo soustředěno na přímé okolí portálů a výduchů TKB a navazující komunikace, u kterých byl předpoklad významných změn intenzity dopravy. Při interpretaci dat byly zohledněny aktuální meteorologické podmínky a skutečnost, že k vlivu lokálně působících zdrojů včetně dopravy se ve velkoměstské aglomeraci jakou je Praha vždy přičítá mírně zvýšené městské pozadí. Konečné vyhodnocení vlivu technologických vyústění TKB na okolní obytné prostory bude realizováno po zpracování rozptylových studií.

1. etapa měření (24. 8. až 20. 9. 2015) – měřeno těsně před uvedením tunelového komplexu Blanka do provozu. Zahrnuje tedy jak konec prázdnin, tak začátek školního roku. Jednalo se o velmi suché letní období s teplotami až nad 30 oC, které začátkem září přerušilo krátkodobé ochlazení doprovázené srážkami.

2. etapa (od 2. do 29. 2. 2016) – reprezentuje teplotně mírně nadprůměrné zimní období, v jehož druhé polovině nastala v Praze krátká epizoda nepříznivých rozptylových podmínek doprovázená poklesem teplot a sněhovými srážkami.

3. etapa (od 22. 8 do 18. 9. 2016) – shodně s rokem 2015 se jednalo o konec prázdnin a začátek školního roku, kdy letní suché období s teplotami mezi 15 až 25 oC (nárazově až nad 30 oC) bylo přerušeno třemi krátkými epizodami srážek. Cílem měření bylo vyhodnotit zátěž sledovaných lokalit po jednom roce provozu a získané hodnoty porovnat se stejným obdobím před uvedením TKB v roce 2015 do provozu. Získané výsledky zásadním způsobem ovlivnila uzávěra Korunovační ulice.

4. etapa (od 1. 2. do 16. 3. 2017) – výsledky zahrnují typické zimní období včetně smogové situace v Praze s maximálními hodnotami mezi 14. až 16. únorem 2017. To umožnilo vyhodnotit potenciální vliv provozu TKB na jeho nejbližší okolí i v déle trvajícím období rozptylově velmi nepříznivých podmínek a porovnat je s vývojem v dalších měřených pražských lokalitách. Z kapacitních důvodů byly měřicí systémy rozděleny na dvě skupiny, když první skupina šesti systémů měřila v období od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 kvalitu ovzduší u technologických výduchů a portálů TKB a druhá skupina v období od 17. 2. do 16. 3. 2017 na příjezdových komunikacích V Holešovičkách a na Patočkově ulici.

Známé latinské úsloví říká: errare humanum est, neboli, chybovat je lidské. I přes několik úrovní nezávislé kontroly, v takovém množství různorodých dat se může v publikovaných údajích objevit chyba. Proto jsme rádi, pokud nás pozorný čtenář na podobnou nesrovnalost upozorní, a my sjednáme nápravu. Jako se to stalo například u dat NO2 za IV etapu měření v lokalitě Sibeliova, kde jsme již opravili chybu v grafu průběhu hodinových hodnot a chybu v textu. U lokality V Holešovičkách došlo u hodnot NO2 k chybě v tabulce, která byla odhalena při zpracování numerického modelu; tato chyba neovlivnila grafy ani vyhodnocení.

Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.