Dusí Blanka řidiče?

V médiích zmíněný 24 hodinový limit 50 tisíc pt/ccm představuje 50 mg/m3 a je určen pro venkovní prostředí (imisní limit), nikoliv pro vnitřní prostředí. Ve vnitřním prostředí platí přípustný expoziční limit (PEL), nebo nejvýše přípustná koncentrace (NPK). Pro vnitřní prostředí při provozu jsou platné hygienické limity dané technickými podmínkami (TP). Celosvětově se vychází z limitů NPK určených pro silniční tunely takto:

Dopravní stavKoncentrace CO
r. 2000
[ppm]
Koncentrace CO
r. 2010
[ppm]
Opacita
Koeficient K
[10-3. m-1]
Opacita
Přenos S
[%]
Plynulý špičkový provoz
50 - 100 km/h
10070560
Denní kongesce,
Stop&Go ve všech pruzích
10070560
Výjimečná kongesce150100750
Delší údržbářské práce
za provozu
3030375
Uzavření
tunelu
2502001230

V České republice se také posuzuje NPK oxidů dusíku NOx = 20 mg/m3 podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Opacita je dobrým ukazatelem snížené viditelnosti v tunelu, protože se dobře a efektivně měří. Opacitu lze na základě měření přepočítat i na prach . V Tunelovém komplexu Blanka bylo prováděno měření koncentrací prachu za běžného provozu. Z vyhodnocení lze konstatovat, že uvedené limity pro opacitu dosahují ohledně složení prachu změřené frakce PM10 pro Tunelový komplex Blanka po přepočítání následujících hodnot:
OP = 0,005 m-1 = 875-925 mg/m3; OP = 0,007 m-1 = 1225-1285 mg/m3.

Průběh měřené koncentrace prachu v Tunelovém komplexu Blanka (SZÚ, B. Kotlík):

Průběh koncentrace PM10 stanovené na základě přepočtu měřené opacity v tunelu během jednoho týdne v říjnu 2017. V grafu jsou uvedena čtyři místa v Tunelovém komplexu Blanka s měřením opacity.

Pokud se v médiích uvádí, že v Tunelovém komplexu Blanka dosahuje koncentrace až 412 tisíc pt/ccm (412 mg/m3), jedná se zřejmě o pravdivý údaj, protože v uvedeném grafu dosahuje hodinová koncentrace PM10 380 mg/m3. Okamžité hodnoty mohou být větší. Ve Strahovském tunelu je situace horší, neboť tato stavba má menší příčný průřez a tedy vyšší koncentrace, což také souhlasí.

Nelze hodnotit znečištění uvnitř tunelu na základě ukazatelů určených pro venkovní prostředí, kde jsou hodnocené koncentrace řádově rozdílné a potom se z tohoto nedorozumění může zrodit i panika. Lze doložit také oficiální vyjádření Hygienické stanice a Odboru ochrany ovzduší MHMP z roku 2009 ohledně větrání tunelu a tím dotčených legislativních požadavků.

V médiích se 18. prosince 2017 objevilo několik článků, hovořících o „sajrajtu v tunelech“ a „15krát překročených limitech“. Zmíněné příspěvky lze nalézt například na serverech TÝDEN nebo Lidovky.cz.