Jak často se tunel uzavírá?

V obecném mínění je zažitá představa, že Tunelový komplex Blanka je významný díl času uzavřený pro provoz. S tímto přesvědčením se lze setkat jak u řidičů, tak i v tvrzení médií. Takto přijímaný názor následně přebírají i někteří představitelé místní samosprávy, kteří se na jeho základě snaží podnikat kroky k domnělé nápravě.

Skutečnost je však poněkud odlišná. Podívejme se na čísla z provozu Tunelového komplexu Blanka za celý kalendářní rok 2017.

BRUSNICE ABRUSNICE BDEJVICE ADEJVICE BBUBENEČ ABUBENEČ B
Regulace0,15 %1,26 %0,11 %2,63 %0,17 %1,07 %
Počet hodin za rok13111102301494
Plánovaná uzávěra1,35 %1,35 %1,41 %1,47 %1,98 %1,39 %
Počet hodin za rok118118124129173122
Uzávěra celkem1,50 %2,61 %1,53 %4,10 %2,14 %2,47 %
Počet hodin za rok131228134359188216

Průměrné hodnoty za celý TKB

Regulace0.90%
0.90%
Plánovaná uzávěra100%
100%
Provoz100%
100%

Položka Regulace obsahuje průnik uzavření jízdního pruhu, uzavření pomocí blikačů a trvalé červené.
Provozní čas činí 8760 hodin v roce (100%; 24 hodin, 365 dní).
Označení A znamená vnější tubus (směr Břevnov), B znamená vnitřní tubus (směr Troja).

Tunelový komplex má tři úseky ve dvou tunelových tubusech. Pro každý z úseků byla data zpracována ve dvou kategoriích. Jsou to tzv. plánované uzávěry, kdy je tunel uzavírán na základě úředního povolení pro potřeby údržby, kontroly technologií, mytí dopravního prostoru, cvičení integrovaného záchranného systému a podobně. Druhá kategorie je označena jako regulace; zahrnuje především dopady mimořádných událostí na komunikační síti, jedná se o průnik uzavření jízdního pruhu, uzavření pomocí blikačů a trvalé červené na světelném signalizačním zařízení Pro úplnost je třeba dodat, že tak jako se liší rozsah a četnost uzavírání tunelu mezi jednotlivými úseky tunelu, mění se i v čase, v průběhu roku, kdy uzavírky výrazně korelují s intenzitami dopravy.

Výše uvedená tabulka doplněná grafickou interpretací zobrazuje skutečnost, zcela odlišnou od obecně přijímaného faktu, že doba uzavření tunelu tvoří výraznou část provozního času.

Toto přesvědčení vzniká zřejmě důsledkem toho, že k uzavírání v důsledku mimořádné události dochází většinou v době dopravní špičky. Mimořádné události v této části dne (dopravní nehoda, kongesce) ovlivňují ve větší míře řidiče, kteří vykonávají pravidelné každodenní jízdy (například do a ze zaměstnání). Což v jejich vnímání může způsobit spravedlivé rozhořčení z toho, že se podobná událost vyskytuje zcela pravidelně.

Aktuálně Hlavní město Praha prostřednictvím OSI MHMP a TSK hl. m. Prahy a.s. podniká nezbytné kroky k úpravám dopravního řešení v prostoru MÚK Pelc-Tyrolka a Barrandovského mostu. Cílem těchto úprav je, aby stávající kongesce byly omezeny na absolutní minimum.

V prostoru MÚK Pelc-Tyrolka byla zrealizována a zčásti vyhodnocena tři dílčí opatření, a připravují se další. Pro relevantní vyhodnocení dopadů provedených opatření je nutné je ponechat v provozu po dobu několika měsíců. Po jejich komplexním vyhodnocení bude následně rozhodnuto o definitivním řešení.