Jaký je dopad na ulici V Holešovičkách?

Z dat zkušebního provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB) lze při porovnání výsledků dovodit, že po zprovoznění došlo k výraznému nárůstu intenzity dopravy v ulici V Holešovičkách, avšak zlepšila se zároveň průjezdnost vozidel, což se pozitivně projevilo na vývoji imisí v lokalitě. U hodinových imisních koncentrací NO2 došlo ke snížení, takže nejvyšší hodinová koncentrace NO2 nedosáhla ani hodnoty 150 µg/m3.

Kromě výsledků měření imisí v rámci zkušebního provozu TKB existují i další informace o  kvalitě ovzduší v zájmové lokalitě. Vzhledem k četným stížnostem občanů oblasti Holešoviček provedl na své náklady OCP MHMP v období let 2013 – 2016 rozsáhlý imisní monitoring. Cílem bylo získat informaci o vývoji kvality ovzduší a prověřit vliv zprovoznění TKB na kvalitu ovzduší v této oblasti. Měření imisí proběhlo ve dvou etapách:

  1. etapa: prosinec 2013/leden 2014, únor a březen 2014,
  2. etapa: listopad/prosinec 2015, únor a duben 2016.

Koncentrace PM10 stanovené v druhém bloku měření v roce 2015-2016 jsou nižší než koncentrace PM10 naměřené v prvním bloku měření v letech 2013-2014. Průměrné koncentrace PM10 poklesly o 18 až 28 %.

Nad to Hlavní město Praha od roku 2006 intenzivně pracuje na zajištění plnění hlukových limitů ve vnitřním chráněném prostoru jednotlivých objektů v oblasti podél komunikace V Holešovičkách. Protihluková opatření v souladu s platnou legislativou ve většině případů nepředstavují pouze výměnu oken (respektive výměnu skel), ale širokou škálu vyvolaných stavebních úprav spočívajících například v nutné změně způsobu vytápění, rozvodů elektro, instalaci vzduchotechniky, revize komínových průduchů, vyvložkování a úpravy spalinových cest apod. Tyto úpravy mnohdy investičně převyšují náklady na samotnou výměnu oken.

Celou záležitost komplikuje skutečnost, že se jedná ve velkém rozsahu o bytové domy s různými druhy vlastnictví, respektive existují další komplikace v podobě exekucí, řízení o dědictví apod. Proces aktivní spolupráce s vlastníky je mnohdy zdlouhavý, v některých případech vlastníci spolupráci zjevně odmítají.

V letech 2014 až 2015 proběhla realizace tzv. 1. etapy, celkem 25 objektů. V roce 2019 byla dokončena 2. etapa, která se týkala celkem 59 objektů a její náklady byly 71,5 mil. Kč včetně DPH. V roce 2020 bude realizována 3. etapa (nejvzdálenější objekty), která se týká 43 objektů a její předpokládané náklady budou 52,7 mil. Kč.

Dále byly a budou vynaloženy tyto prostředky na výměnu povrchu, respektive pokládku tichého asfaltu na komunikaci V Holešovičkách:

EtapaNáklady
Náklady na výměnu a úpravu povrchu v letech 2008 až 201012,5 mil Kč
Náklady na položení tichého asfaltu Viaphone 2014 až 201525,7 mil Kč
Předpokládané náklady na položení tichého asfaltu Úsek Zenklova – Kubišova4,4 mil Kč

Pro prověření tvrzení, že vlivem nárůstu dopravy dochází k významnému nárůstu hluku, byl proveden propočet hlukových emisí komunikace ulici V Holešovičkách, ze kterého je zřejmé, že vlivem provedených organizačních a technických opatření dochází naopak ke snižování hlukové zátěže v okolí komunikace.

Tudíž není pravdivé tvrzení, že nárůst dopravy sám o sobě indikuje i zvýšení hlukové zátěže. Na hlukovou zátěž má vliv zejména plynulost dopravního proudu, jeho rychlost a skladba (poměr osobních a nákladních automobilů, modernizace vozového parku). Vlivem organizačních opatření došlo k významnému zlepšení plynulosti dopravy v lokalitě a tím i ke zlepšení akustické situace. TKB, který je v současné době ve zkušebním provozu, sice navýšil dopravní intenzity v ulici V Holešovičkách, ale stanovené hygienické limity platné pro tuto komunikaci jsou dodržovány.

Dopad zprovoznění tunelu na oblast ulice V Holešovičkách patří k těm nejvíce diskutovaným. Ulice je jednou z mála lokalit, kde došlo k dílčímu nárůstu dopravy vlivem zprovoznění Tunelového komplexu Blanka. Přesto, zejména pokud si pamatujeme, jak vypadalo běžné ráno v této ulici, nelze tuto problematiku shrnout pouhým konstatováním, že se zde zvýšila dopravní, a tím pádem i hluková a imisní zátěž.