Metodika měření

 1. Úvodní stránka
 2. chevron_right
 3. Dopady projektu
 4. chevron_right
 5. Imise
 6. chevron_right
 7. Metodika měření

Podle ustanovení přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 330/2012 Sb.  O způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích je požadované minimální časové pokrytí v případě orientačních měření 14 % (jedno namátkové měření v týdnu rovnoměrně rozložené během celého roku nebo v 8 týdnech rovnoměrně rozložených během roku). Pro naplnění tohoto požadavku byly 28 denní měřicí kampaně na vybraných místech popisujících potenciální vliv technologických systémů (portály a výduchy) TKB a na přívodních komunikacích uspořádány tak, aby reprezentativně pokrývaly topnou i netopnou sezónu. Z průměru po sobě následujících etap byl proveden orientační odhad plnění ročního imisní limitu.

Jednotlivé kampaně proběhly v termínech od 24. 8. do 24. 9. 2015 (I. etapa – před spuštěním TKB do provozu), od 2. 2. do 29. 2. 2016 (II. etapa – měření v topné sezóně), od 22. 8. do 18. 9. 2016 (III. etapa – kontrolní měření v netopné sezóně po roce od spuštění TKB do provozu) a od 1. 2. do 16. 3. 2017 (IV. etapa – která po roce a půl provozu TKB ověřila zátěž prostředí a pokryla nejhorší možnou situaci v topné sezóně).

Roční imisní limit je přílohou č. 1 zákona 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší, stanoven pro:

 • suspendované částice frakce PM10 (40 μg/m3)
 • oxid dusičitý NO2 (40 μg/m3)
 • benzo[a]pyren BaP (1 ng/m3)
 • suspendované částice frakce PM2,5 (25 μg/m3). (V případě suspendovaných částic frakce PM2,5 je zapotřebí vzít v úvahu i hodnotu připravovaného ročního imisního limitu ve výši 20 μg/m3).

Zároveň bylo v průběhu jednotlivých etap hodnoceno případné překročení krátkodobých imisních limitů (24hodinový pro suspendované částice frakce PM10 na úrovni 50 µg/m3/24hodin a hodinový pro oxid dusičitý stanovený ve výši 200 µg/m3/hod.) stanovených přílohou č. 1 zákona 201/2012 Sb.

Vyhodnocení se týká ulice Patočkova, portálu Malovanka, výduchu Sibeliova/Nad Octárnou, portálu Svatovítská (Prašný most), portálu Špejchar (Milady Horákové – Letná), výduchu Nad Královskou oborou, portálu Pelc‐Tyrolka (Nová Povltavská) a ulice V Holešovičkách.

Pro měření byly použity ověřené akreditované a autorizované mobilní měřicí systémy; stanovení benzo[a]pyrenu a frakce PM2,5 realizovala akreditovaná laboratoř Státního zdravotního ústavu.