Pelc-Tyrolka

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Imise
  6. chevron_right
  7. Pelc-Tyrolka

1. měření

Před uvedením TKB do provozu.

2. měření

Měření provedená v únoru 2016.

3. měření

Měření provedená v září 2016.

4. měření

Měření provedená v únoru 2017.

Při přípravě projektu bylo navrženo vždy několik variant měřicích míst, finální byla vybrána OCP MHMP. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení potenciálního vlivu provozu TKB na kvalitu ovzduší. Měření imisí proto probíhala v přímém okolí portálů a výduchů TKB a u navazujících komunikací, u kterých byl předpoklad významných změn intenzity dopravy.

Pelc-Tyrolka (Nová Povltavská)

Měřicí místo – heliport u portálu TKB.

Trojský portál Tunelového komplexu Blanka leží v řídce obydlené městské lokalitě na břehu řeky Vltavy. Ulice Nová Povltavská spojuje ulici V Holešovičkách a portál TKB, jedná se o tranzit ve směru do Troje a z Holešovic směrem do Troje a zároveň sem Trojský most přivádí dopravu z centra města.  Oblast, která je nejníže položenou částí Prahy, byla v období meteorologicky nepříznivých podmínek ovlivňována dopravou z ulice V Holešovičkách, případně transportem škodlivin říčním údolím z centra Prahy. V ostatních případech ji bylo možno hodnotit jako městskou pozaďovou lokalitu bez významných zdrojů znečištění ovzduší. Doprava na ulici Nová Povltavská, tranzit z centra města přes Trojský most a samotný portál TKB představují nové zdroje znečištění ovzduší v oblasti. Uvedení TKB do provozu tak oblast zařadí mezi dopravou ovlivňovaná místa v Praze.

Vybrané místo reprezentovalo městskou pozaďovou lokalitu zatíženou primárně okolními lokálními spalovacími zdroji a v závislosti na meteorologických podmínkách transportními procesy z centra města a od ulice V Holešovičkách. Po spuštění TKB do provozu se významným spolupůsobícím zdrojem stala i tranzitní doprava na komunikaci Nová Povltavská a na Trojském mostě.

Souhrnně po 4 etapách měření

Oblast v blízkém okolí portálu Troja na Nové Povltavské byla před spuštěním TKB do provozu mírně až středně zatížena dopravou směrem do Troje a po nově vybudovaném Trojském mostě. Významnější dopad zde měly lokální topeniště v okolních rodinných domech a transport znečištění z centra Prahy a od mostu Barikádníků. V současnosti se jedná o dopravně významně zatíženou, ale zároveň dobře odvětrávanou lokalitu, když v únoru 2017 se zde intenzity povrchové dopravy pohybovaly na úrovni cca 83 tisíc vozidel ve všední den a 53 tisíc vozidel o víkendech.

Měření prokázala, že zde pravděpodobně je překračován roční imisní limit oxidu dusičitého (40 µg/m3) a že v období nepříznivých podmínek zde bude pravděpodobně překračován 24hodinový imisní limit frakce PM10 (50 µg/m3/24hodin). Přitom platí, že zde pravděpodobně nebudou překračovány roční imisní limity ostatních sledovaných škodlivin – frakce PM2,5 a BaP.

Výhodou lokality je její velmi dobrá provětrávatelnost, nevýhodou transport znečištění ovzduší „po řece“ z centra a to, že v zimním období se zde mohou prosazovat emise z lokálních zdrojů blízké vilové čtvrti.

Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.