Špejchar

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Imise
  6. chevron_right
  7. Špejchar

1. měření

Před uvedením TKB do provozu.

2. měření

Měření provedená v únoru 2016.

3. měření

Měření provedená v září 2016.

4. měření

Měření provedená v únoru 2017.

Při přípravě projektu bylo navrženo vždy několik variant měřicích míst, finální byla vybrána OCP MHMP. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení potenciálního vlivu provozu TKB na kvalitu ovzduší. Měření imisí proto probíhala v přímém okolí portálů a výduchů TKB a u navazujících komunikací, u kterých byl předpoklad významných změn intenzity dopravy.

U Vorlíků (Špejchar)

Měřicí místo – zaslepený konec ulice U Vorlíků.

Otevřená, dobře provětrávaná lokalita, navazující na rekreační oblast Letná, na hraně ulice Milady Horákové, nedaleko fotbalového stadiónu Sparta. Vybrané místo, které leží v těsné blízkosti portálu TKB ukončujícího Dejvický tunel, reprezentuje komplexní zátěž lokality včetně lokálních topenišť v přilehlé severně situované vilové čtvrti a dopravu na ulici Milady Horákové. V souvislosti se spuštěním TKB do provozu lze očekávat snížení dopravní zátěže.

Místo bylo před spuštěním TKB do provozu dopravně významně zatíženou oblastí s častými kolonami.

Souhrnně po 4 etapách měření

Oblast v blízkém okolí portálu Letná – Špejchar – ulice U Vorlíků má charakter dopravně zatížené oblasti, kde může být zátěž z dopravy kombinována  vlivem lokálních topenišť v severně položené vilové čtvrti. V únoru 2017 se zde intenzity povrchové dopravy pohybovaly na úrovni cca 24,5  tisíc vozidel ve všední den a 18,4 tisíc vozidel o víkendech. Nepříznivým rozptylovým podmínkám v první polovině měřeného období lze připsat skutečnost, že ani snížení intenzity povrchové dopravy téměř o polovinu proti srpnu až září 2016 nevedlo k významné změně kvality ovzduší.

Měření prokázala, že zde pravděpodobně může být překračován roční imisní limit oxidu dusičitého (40 µg/m3) a že v období nepříznivých podmínek zde bude pravděpodobně překračován 24hodinový imisní limit frakce PM10 (50 µg/m3/24hodin). Přitom platí, že zde pravděpodobně nebudou překračovány roční imisní limity ostatních sledovaných škodlivin – frakce PM2,5 a BaP.

V průběhu III. měřicí kampaně identifikovanou zvýšenou zátěž významným způsobem snížilo opětovné zprovoznění Korunovační ulice. Výhodou lokality je její velmi dobrá provětrávatelnost, v létě blízkost Stromovky a parkové úpravy na Letné, v zimním období se zde ale mohou více prosazovat emise z lokálních zdrojů blízké vilové čtvrti.

Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.