Svatovítská

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Imise
  6. chevron_right
  7. Svatovítská

1. měření

Před uvedením TKB do provozu.

2. měření

Měření provedená v únoru 2016.

3. měření

Měření provedená v září 2016.

4. měření

Měření provedená v únoru 2017.

Svatovítská: měření imisí

Při přípravě projektu bylo navrženo vždy několik variant měřicích míst, finální byla vybrána OCP MHMP. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení potenciálního vlivu provozu TKB na kvalitu ovzduší. Měření imisí proto probíhala v přímém okolí portálů a výduchů TKB a u navazujících komunikací, u kterých byl předpoklad významných změn intenzity dopravy.

Svatovítská (Prašný most)

Měřicí místo – trojúhelníkový parčík u křižovatky ulic Patočkova a Svatovítská.

Jedná se o rušnou, dlouhodobě dopravně silně zatíženou oblast, v dopravních špičkách s častým výskytem kolon. Otevřená, dobře provětrávatelná lokalita pod Pražským hradem ukončuje Brusnický tunel a ve spodní části vyúsťuje na Vítězné náměstí, přes které je přiváděna doprava z ulic Evropská a Jugoslávských partyzánů. Lze předpokládat, že bude řidiči ze směru od Kladna či z Roztok u Prahy využívána pro nájezd do tunelového komplexu.

Místo reprezentovalo (i před spuštěním TKB do provozu) dopravně významně zatíženou obydlenou a obchodní oblast, s častou tvorbou kolon.

Souhrnně po 4 etapách měření

Oblast v blízkém okolí křižovatky Svatovítské a Patočkovy ulice (dva portály TKB, vícefázová křižovatka s tvorbou dopravních kolon, které se tvoří jak už na Evropské ulici a ulici Jugoslávských partyzánů, ale samozřejmě i na kruhovém objezdu na Vítězném náměstí), už před spuštěním TKB do provozu představovala a v současnosti představuje dopravně silně zatíženou lokalitu na hranici své kapacity. V únoru 2017 se zde dopravní intenzity pohybovaly na úrovni cca 45 tisíc vozidel ve všední den a 32 tisíc vozidel o víkendech.

Měření prokázala, že zde může, zvláště v období nepříznivých podmínek, docházet k překračování 24hodinových imisních limitů frakce PM10 (50 µg/m3/24hodin) a že zde pravděpodobně je, byl a bude překračován roční imisní limit (40 µg/m3) stanovený pro NO2. Naopak, v případě suspendovaných částic frakce PM2,5 a benzo[a]pyrenu pravděpodobnost překročení imisních limitů více závisí na rozptylových podmínkách a dalších okolních spolupůsobících zdrojích.

Výhodou zde je poměrně dobrá provětrávatelnost lokality, nevýhodou to, že se zde spojují tři proudy vozidel – z Patočkovy ulice, z Evropské ulice a z ulice Jugoslávských partyzánů a vznikají zde dopravní kolony. Situaci „zhoršuje“ integrovaná tramvajová doprava a nedořešený pohyb pěších. Zde by ale měl/mohl situaci částečně vyřešit plánovaný obchvat Vítězného náměstí a směrem z Prahy možná i Radlická radiála, které by měly z těchto míst částečně odvést dopravu.

Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.