Sibeliova

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Imise
  6. chevron_right
  7. Sibeliova

1. měření

Před uvedením TKB do provozu.

2. měření

Měření provedená v únoru 2016.

3. měření

Měření provedená v září 2016.

4. měření

Měření provedená v únoru 2017.

Při přípravě projektu bylo navrženo vždy několik variant měřicích míst, finální byla vybrána OCP MHMP. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení potenciálního vlivu provozu TKB na kvalitu ovzduší. Měření imisí proto probíhala v přímém okolí portálů a výduchů TKB a u navazujících komunikací, u kterých byl předpoklad významných změn intenzity dopravy.

Sibeliova/Na Hubálce

Měřicí místo – vilová zástavba, proluka na křižovatce ulic Sibeliova/Na Hubálce.

V oblasti je umístěn jeden z výduchů Tunelového komplexu Blanka – přesněji řečeno je umístěn při ulici Nad Octárnou u developerského projektu Královský triangl a tak, ovlivňuje i okolní vilovou zástavbu Střešovic. Měřicí systém nebylo možné (i kvůli probíhající stavbě) umístit v nejbližším okolí výduchu. Vybráno bylo místo v proluce mezi jednopatrovými rodinnými domy, které je téměř v úrovni vyústění výduchu; reprezentuje tedy stávající zátěž lokality, což zahrnuje, místní lokální topeniště, dopravu na blízké níže položené Patočkově ulici a nedaleké ulici Střešovická a vliv odvětrávání z TKB.

Místo reprezentovalo (i před spuštěním TKB do provozu) dopravně zatíženou obydlenou oblast.

Souhrnně po 4 etapách měření

Oblast v  blízkém okolí výduchu v ulici Nad Octárnou má charakter vilové čtvrti, kde se částečně projevoval vliv blízké Patočkovy ulice a ulice Střešovická. Měření neprokázalo významnou změnu kvality prostředí způsobenou případným provozem výduchu z Brusnického tunelu, kde se v únoru 2017 dopravní intenzity pohybovaly na úrovni cca 75 tisíc vozidel ve všední den a 47 tisíc vozidel o víkendech. Měření prokázala, že zde může, zvláště v období nepříznivých podmínek, docházet k překračování 24hodinového imisního limitu frakce PM10 (50 µg/m3/24hodin) a že zde za normálních podmínek pravděpodobně nebudou překračovány roční imisní limity sledovaných škodlivin – frakce PM10, a frakce PM2,5, NO2 a ani BaP.

Situaci zde mohlo zlepšit s otevřením TKB související zvýšení plynulosti dopravy na Patočkově ulici směrem do centra; zásadním ale bude režim provozu výduchu v ulici Nad Octárnou a vliv lokálních spalovacích zdrojů v oblasti.

Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.